Biokútik

je nekomerčná stránka a bola vytvorená ako pomôcka pre výchovno-vzdelávací proces.
Obsah stránky je majetkom autora (autorov), ale bol vytvorený aj z verejne dostupných zdrojov a preto sú všetky materiály voľne použiteľné a šíriteľné aj bez jeho súhlasu.

ms_02.jpg

X-chromozómová dedičnosť

X-chromozómovou je najvýznamnejším typom gonozómovej dedičnosti a označujeme ňou dedičnosť znakov, ktorých gény sú uložené na párovom pohlavnom chromozóme X.

Takýto spôsob dedičnosti sa odlišuje od dedičnosti génov uložených na autozómoch.

Napriek tomu, že sa chromozomy X a Y od seba líšia veľkosťou a tvarom, sú v určitej časti navzájom homologické (tieto homologické časti zabezpečujú tvorbu bivalentov v meioze). V tejto homologickej časti sa nachádzajú aj rovnaké lokusy.

Oveľa dôležitejšie sú časti ktorými sa pohlavné chromozómy odlišujú tzv. nehomologické časti (heterologické časti). Tieto heterologické časti nemajú rovnaké lokusy.
Nasledujúca schéma znázorňuje rozdiely medzi chromozómom X a Y.
pozn.: Schéma je len ilustračná, chromozómy X a Y v skutočnosti vyzerajú inak ako sú zobrazené na schéme!


Dedičnosť génov ležiacich na homologických častiach heterochromozómov sa riadi tými istými pravidlami ako pri autozómovej dedičnosti.

Pri génoch umiestnených v heterologických častiach je situácia odlišná. Gény ležiace na chromozóme Y sú geneticky nevýznamné, väčšinou neobsahuje žiadne významné gény. Významné gény ležia najmä na heterologickej (nehomologickej) časti chromozómu X. Pri X chromozómovej dedičnosti fenotypový prejav nezáleží len od dominancie alebo recesivity alel, ale aj od pohlavia ich nositeľa (neplatí tu teda Mendelov zákon reciprocity!).

U jedinca typu XY sa všetky alely prejavia vo fenotype nezávisle od toho či sú dominantné alebo recesívne, pretože na chromozóme Y nie je druhá alela príslušného génu, ktorá by výsledný prejav ovplyvňovala. Preto sa chromozóm Y správa vždy ako recesívna alela.

U jedincov XX sa však X chromozómová alela správa tak ako pri autozómovej dedičnosti.

Pri X chromozómovej dedičnosti nefunguje reciprocita krížení záleží na tom, ktorý z rodičov je nositeľom akej alely.

Príklad : Dedičnosť zafarbenia očí u Drozofily podmieňuje gén uložený na chromozóme X. Tmavé zafarbenie očí (+), je úplne dominantné nad svetlým (w). Lokalizácia týchto génov sa označuje spodným indexom pri chromozóme X.

Kríženie bielookého samčeka (XwY) a homozygotne červenookej samičky (X+X+):

 

 

Pri recipročnom krížení červenookého samčeka (X+Y) s bielookou samičkou (XwXw):

 

 

Ako vidieť z príkladu, neplatí reciprocita krížení a je naozaj podstatné, ktorý z rodičov je nositeľom dominantnej a ktorý recesívnej alely. Oproti predchádzajúcemu kríženiu sú potomstve všetky samičky červenooké (heterozygotné) kým všetky samčeky sú bielooké. Samičky zdedili farbu po otcovi a samčeky po matke – dedičnosť krížom.

Kríženie heterozygotnej červenookej samičky (X+Xw) s červenookým samčekom (X+Y):

 V potomstve sú všetky samičky červenooké, samčeky sú čeervenooké aj bielooké v pomere 1:1.

Kríženie heterozygotnej červenookej samičky (X+Xw) s bielookým samčekom (XwY):V potomstve sú bielooké aj červenooké samčeky a samičky v pomere 1:1

 

Medzi gény lokalizované na heterologickej časti chromozómu X patria napr. alely zapríčiňujúce dedičné choroby ako hemofília, farbosleposť atď. Skutočnosť, že gén pre istý znak je umiestnený na chromozóme X zodpovedá za to, že sa väčšina znakov podmienených takýmito génmi sa vyskytuje u jedincov typu XY častejšie ako u jedincov typu XX.

Biokútik, created by ta3k

Copyright © 2017. Všetky práva vyhradené.