Biokútik

je nekomerčná stránka a bola vytvorená ako pomôcka pre výchovno-vzdelávací proces.
Obsah stránky je majetkom autora (autorov), ale bol vytvorený aj z verejne dostupných zdrojov a preto sú všetky materiály voľne použiteľné a šíriteľné aj bez jeho súhlasu.

ms_10.jpg

Prevod (expresia) štruktúrneho génu

Prevod genetickej informácie uloženej v DNA do poradia aminokyselín v peptidovom reťazci sa uskutočňuje na dvoch stupňoch:

  1. Transkripcia - prepis GI – Jedno vlákno DNA slúži ako matrica podľa ktorej sa na základe komplementarity báz vytvorí molekula mRNA (mediátorová). V molekule RNA je Tymín nahradený uracilom. Vlákno m RNA slúži ako „odliatok“ genetického kódu (obsahuje kodóny komplementárne ku kodónom DNA a teda tú istú informáciu ako pôvodný gén) <!-- pridať obr transkripcie)
  2. Translácia (obr. príloha) – preklad genetickej informácie z poradia nukleotidov mRNA do poradia aminokyselín v peptidovom reťazci. Okrem vytvorenej mRNA sa na nej zúčastňuje aj molekula tRNA (transférová)
    mRNA opustí jadro a dostáva sa do kontaktu s ribozómami v cytoplazme. K jednotlivým kodónom mRNA sa postupne pripájajú antikodóny tRNA nesúce jednotlivé aminokyseliny. Molekula tRNA sa môže špecificky viazať iba s určitou aminokyselinou t.j. existuje najmenej toľko tRNA koľko je druhov aminokyselín. Na ribozómoch sa teda zoraďujú aminokyseliny podľa poradia určeného poradím kodónov v mRNA.
    Výsledkom translácie je vytvorenie peptidového reťazca, z ktorého sa v ďalšom bude vytvárať bielkovina.
    Primárna štruktúra génu (DNA) určuje primárnu štruktúru mRNA a tá určuje poradie aminokyselín v reťazci t.j. primárnu štruktúru peptidového reťazca. Primárna štruktúra peptidových reťazcov, z ktorých sa skladá molekula bielkoviny podmieňuje jej neskoršie funkčné vlastnosti. Keďže bielkovina je hlavnou zložkou enzýmov riadiacich všetky deje v živých organizmoch, je aktivita enzýmov týmto spôsobom podmienená geneticky.

Bunka môže syntetizovať iba enzýmy, pre syntézu ktorých má gény. Každý enzým v bunke (organizme) jej umožňuje vykonať určitú biochemickú reakciu. Genotyp určuje priebeh celej látkovej premeny v bunke (organizme) a z látkovej premeny vyplývajú všetky jeho dedičné znaky.

 

Biokútik, created by ta3k

Copyright © 2017. Všetky práva vyhradené.