Biokútik

je nekomerčná stránka a bola vytvorená ako pomôcka pre výchovno-vzdelávací proces.
Obsah stránky je majetkom autora (autorov), ale bol vytvorený aj z verejne dostupných zdrojov a preto sú všetky materiály voľne použiteľné a šíriteľné aj bez jeho súhlasu.

ms_01.jpg

Biológia ako veda
Biológia (bios= život, logos= veda, poznávať, skúmať)

Biologické vedy :
a) Zoológia
b) Botanika
c) Mikrobiológia
d) Antropológia
e) Paleontológia

Skúmanie organizmov z rôznych hľadísk :
Všeobecné - znaky a vlastnosti, ktoré sú spoločné
Systematické – skúma odlišnosti na základe ktorých sa organizmy triedia do skupín (taxonómia)

Biologické vedy sa podľa spôsobu a predmetu skúmania delia na :
a) Morfológia – tvar, usporiadanie častí
b) Anatómia – stavba, zloženie, poloha jednotlivých častí
c) Histológia – Mikroskopická stavba tkanív a pletív
d) Cytológia – tvar a štruktúra buniek, procesy a deje prebiehajúce v bunkách
e) Fyziologické vedy – funkcie a deje v organizme
f) Vývinová biológia – skúma individuálny vývin jedinca (ontogenéza)
g) Evolučná biológia – historický vývoj druhov (Fylogenéza)
h) Genetika – dedičnosť a premenlivosť organizmov
i) Molekulová Biológia – deje na úrovni molekúl
j) Imunológia – Obranné mechanizmy organizmov
k) Etológia – správanie živočíchov
l) Ekológia – Vzťahy medzi organizmami

Hraničné vedy : Biochémia, Biofyzika, Biomechanika, Biotronika, ...

Biokútik, created by ta3k

Copyright © 2017. Všetky práva vyhradené.