Biokútik

je nekomerčná stránka a bola vytvorená ako pomôcka pre výchovno-vzdelávací proces.
Obsah stránky je majetkom autora (autorov), ale bol vytvorený aj z verejne dostupných zdrojov a preto sú všetky materiály voľne použiteľné a šíriteľné aj bez jeho súhlasu.

ms_01.jpg

Všeobecné vlastnosti živých sústava

Živé sústavy sú zložené z tých istých prvkov ako neživá súčasť prírody – rovnaké zloženie živej a neživej prírody.


Chemické zloženie živých sústav :

 • Organické látky – Cukry, tuky, bielkoviny, Nukleové kyseliny
 • Anorganické látky – voda, nerastné látky ako mikro- a makroelementy


VLASTNOSTI ŽIVÝCH SÚSTAV

 • hierarchické usporiadanie – atómy, molekuly, bunkové organely, bunky, ktoré sú základnou jednotkou všetkých organizmov, z buniek sú tkanivá, orgány, sústavy orgánov
 • Vzťah k vonkajšiemu prostrediu
 • tok látok = Príjem látok z prostredia, ich premena, výdaj látok,
 • tok energií = premena rôznych foriem energií a ich využitie
 • tok informácií = prenos genetickej informácie, komunikácia organizmu s okolím
 • Regulácia (riadenie) dejov prebiehajúcich v živých sústavách, udržanie stálosti vnútorného prostredia (homeostáza), reakcia na podnety prostredia (dráždivosť)
 • Rozmnožovanie a dedičnosť – odovzdávanie genetickej informácie z rodičov na potomkov (podobnosť v rámci jednotlivých organizmov) prispôsobenie sa meniacim sa podmienkam (evolúcia) – premenlivosť
 • Pohyb – vyplýva z predchádzajúcich vlastností ako spôsob ich zabezpečenia – únik, za alebo od svetla, potrava, sociálne kontakty ap.

 

Organizácia živých sústav

 • Jedinec - priestorovo aj časovo (t.j s obmedzeným trvaním) ohraničená živá sústava, schopná vykonávať všetky základné životné funkcie, t.j. je schopná samostatnej existencie
 • Druh – súbor geneticky príbuzných populácií, súbor jedincov s rovnakými potrebami a životnými prejavmi, ktoré sú schopné navzájom sa krížiť a prinášajú plodné potomstvo
 • Polulácia – skupina geneticky príbuzných jedincov, ktorá sa v určitom čase nachádza v určitom priestor

Rozdelenie organizmov podľa organizácie tela:

 • Nebunkové organizmy – najjednoduchšie, nemajú vlastný metabolizmus, sú viazané na prítomnosť bunky, skladajú sa len z nukleových kyselín (vírusy)
 • Jednobunkové organizmy(mikroorganizmy) – jedinec pozostáva z jednej bunky, ktorá vykonáva všetky životné funkcie. Jednobunkové organizmy môžeme podľa typu bunky rozdeliť na:
  • Prokaryotické organizmy – jednoduchá stavba bunky bez ohraničeného jadra (baktérie, sinice)
  • Eukaryotické organizmy – zložitejšia organizácia bunky, ohraničené jadro (Prvoky, riasy, huby)
 • Bunkové kolónie-skupiny samostatných jednobunkových organizmov,
  • Jednoduché – bunky sú bez špecializácie
  • Špecializované – niektoré bunky sú štruktúrne aj funkčne odlišné (Volvox)
 • Mnohobunkové organizmy – Veľké množstvo buniek od jednoduchej organizácie (Hubky, Pŕhlivce) až po vysoko špecializované sústavy vytvárajúce tkanivá, orgány, sústavy orgánov
 • Indivíduá vyššieho rádu – Spoločenstvá organizmov, v ktorých nastala funkčné aj anatomická diferenciácia jedincov s cieľom zabezpečiť fungovanie spoločenstva. Jedinci môžu existovať len ako súčasť celku (včely, mravce, termity)


Rozdelenie organizmov podľa spôsobu výživy :

 • autotrofné – zdrojom energie sú anorganické látky, premena anorganických látok na organické
 • heterotrofné– príjem organických látok, ich premena na anorganické
  • Saprofytické – príjem organických látok získaných z tiel odumretých organizmov
  • Parazitické – príjem organických látok zo živých organizmov
 • Mixotrofné – organizmy schopné vyživovať sa autotrofne aj heterotrofne (mäsožravé rastliny)

Biokútik, created by ta3k

Copyright © 2017. Všetky práva vyhradené.